ainsworthsAinsworths Bach bloesems

Ainsworths bach bloesem remedies zijn nog net zo essentieel als toen Edward Bach zijn bach remedies maaktte. Ainsworths bach bloesems worden gemaakt van dezelfde wilde planten zoals Edward Bach gebruikte en beschreef. Ainsworths original bach flower remedies worden gemaakt op basis van brandy (ter conservering) met de verdunning van 1 : 240, 1 druppel moedertinctuur op 240 druppels brandy; precies zoals Edward Bach zijn bach remedies maakte.