Nieuws  |  EN

Winkelwagen
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Geen producten in de winkelwagen.

Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Consumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN – CONSUMENTEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Artikel 1 – Definities
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Artikel 4 – Het aanbod
  Artikel 5 – De overeenkomst
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 – De prijs
  Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
  Artikel 13 – Levering en uitvoering
  Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Artikel 15 – Betaling
  Artikel 16 – Klachtenregeling
  Artikel 17 – Geschillen
  Artikel 18 – Branchegarantie
  Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
3
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zon

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam:                                      Star Remedies B.V.
Statutaire zetel:                         Haarlemmermeer
Vestigingsadres:                      Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
Bezoekadres:                          Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
Telefoonnummers:                    +31 (0)20 659 3228 & +31 (0)20 659 7332 – Ma-Vr: 09.00 – 17.00 uur
E-mailadres:                             info@starremedies.nl
KvK-nummer:                           34097765
Btw-identificatienummer:           NL8142.68.833.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar
en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
5
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na
het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de
ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot
levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
6
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de
consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid
krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
7
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
8
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuwsen
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
9
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting
Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar
de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van
de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP
te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer
aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde
rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,
dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende
bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het
bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te
leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand
is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan
de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-
uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om
ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet
bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting
10
Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de
consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over
te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze
zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van
een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Algemene Voorwaarden - Zakelijke klanten

ALGEMENE VOORWAARDEN – STAR REMEDIES B.V.

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Star Remedies B.V.: degene die in haar website, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst naar deze voorwaarden verwijst ,(hierna te noemen: “Star Remedies”);
– Ondernemer/Afnemer:: de natuurlijke-of rechtspersoon die tot Star Remedies in een contractuele relatie staat op basis van een met Star Remedies gesloten of nog te sluiten koop- of andersoortige overeenkomst en/of diegene in wiens opdracht en/of voor wiens rekening en/of door wiens handeling producten door Star remedies worden geleverd.;
– Product/Producten: de in de aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst omschreven te leveren Product(en) alsmede het verrichten van werkzaamheden/diensten in de zin van therapie, advies, begeleiding van welke aard dan ook in de breedste zin des woord in samenhang met Product/Producten.
– Schriftelijk: brief, fax, e-mail en digitale berichtgeving.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van, opdrachtbevestigingen van en overeenkomsten met Star Remedies B.V. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op door Star Remedies aangegane overeenkomsten tot levering van Producten aan afnemers van Star Remedies.

2.2 Afwijkingen van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dienen Schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen en behoeven de uitdrukkelijke toestemming van Star Remedies. Voor zover uitdrukkelijk en/of stilzwijgend van de ze algemene voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot op een later moment gesloten overeenkomsten.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk al dan niet door de rechter als onredelijke bezwarend zou worden gekwalificeerd, wordt deze bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet al onredelijke bezwarend kan worden aangemerkt, waarbij strekking en inhoud zoveel mogelijk behouden blijven en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3 AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen blijven gedurende een door Star Remedies aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van en termijn geldt de aanbieding gedurende 7 dagen, waarna de aanbieding is vervallen.

3.2 Elke aan Star Remedies gegeven order/opdracht door een Ondernemer/Afnemer geldt als aanbod. Star Remedies kan de order/opdracht uitdrukkelijk en/of stilzwijgend aanvaarden, waarna de Ondernemer/Afnemer eraan gebonden is. Indien Star Remedies niet binnen 7 dagen na ontvangst van de order/opdracht schriftelijk meedeelt dat de order/opdracht niet is geaccepteerd, wordt de order/opdracht geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd door Star Remedies.

Artikel 4 OVEREENKOMST

4.1 Behoudens het hierna gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand nadat Star Remedies een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of via elektronische weg, heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De aanbieding dan wel opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken of wijzigingen en/of toezeggingen door Star Remedies of namens Star Remedies door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Star Remedies slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door een vertegenwoordiging bevoegde bestuurder van Star Remedies schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Bij gebreke van een aanbieding of opdrachtbevestiging wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt geacht de factuur de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende of ontbindende voorwaarde– dit uitsluitend ter beoordeling van Star Remedies – dat de Ondernemer/Afnemer voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.5 Star Remedies is gerechtigd voorafgaand aan of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Ondernemer/Afnemer te vorderen dat deze financiële zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalings- als aan de overige verplichtingen jegens Star Remedies. Weigert de Ondernemer/Afnemer op enig moment de gevraagde zekerheid te stellen, kan Star Remedies haar verplichting(en) opschorten en/of deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd overige rechten die voor Star Remedies uit de wet voortvloeien.

4.6 Star Remedies heeft het recht om zonder opgave van redenen orders/opdrachten te weigeren, zonder dientengevolge aansprakelijk en/of schadeplichtig te zijn jegens de Ondernemer/Afnemer.

4.7 Het is de Ondernemer/Afnemer uitdrukkelijk verboden om rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit enige met Star Remedies gesloten overeenkomst over te dragen aan een derde/derden, waaronder tevens wordt verstaan met de betreffende Ondernemer/Afnemer gelieerde vennootschappen, behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Star Remedies.

4.8 Star Remedies is bevoegd haar rechten uit met Ondernemer /Afnemer gesloten overeenkomst(en) geheel dan wel gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1 Alle prijsopgaven op de website van Star Remedies en in een catalogus van Star Remedies zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, exclusief BTW en ander overheidsheffingen en exclusief vervoers- en verpakkingskosten, tenzij het expliciet anders staat aangegeven.

5.2 De tussen partijen overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding tot aan het tijdstip van levering een of meerdere van voornoemde kostprijsbepalende factoren wijzigt en de dientengevolge ontstane prijsverhoging niet/nauwelijks door Star Remedies kunnen worden beïnvloedt.

5.3 Indien voornoemde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Ondernemer/Afnemer het recht deze overeenkomst zonder kosten en zonder schadevergoedingsverplichting te annuleren binnen 3 werkdagen nadat Star Remedies de Ondernemer/Afnemer van de prijsverhoging op de hoogte heeft gebracht. In geval van annulering door Ondernemer /Afnemer, zal Star Remedies zo spoedig mogelijk de eventueel reeds geleverde goederen of Producten terug halen. De Ondernemer /Afnemer blijft tot aan het moment waarop de goederen of Producten door Star Remedies worden teruggehaald uitdrukkelijk volledig aansprakelijk voor eventuele beschadiging, kwaliteitsvermindering, diefstal e.d.

Artikel 6 LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Levering geschiedt ‘Ex Works’ (EXW) in de zin van de Incoterms 2015, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De Ondernemer /Afnemer is verplicht om het Product/Producten direct bij levering op eventuele gebreken te controleren, dan wel deze controle direct uit te voeren na mededeling van Star Remedies dat het Product/Producten ter beschikking van de Ondernemer /Afnemer staat. Indien de verkochte en geleverde Producten door Star Remedies aan Ondernemer /Afnemer ter beschikking zijn gesteld, gaat het risico daarvan onmiddellijk over op Ondernemer /Afnemer.

6.3 Eventuele gebreken van het Product die bij levering aanwezig zijn, dient de Ondernemer /Afnemer op de leveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer door Star Remedies in behandeling hoeven te worden genomen.

6.4 Star Remedies is gerechtigd om een Product/Producten in gedeelten te leveren. In geval van deelleveringen is Star Remedies gerechtigd om die deelleveringen van het Product/Producten afzonderlijk te factureren aan de Ondernemer /Afnemer en eventuele kosten die met deelleveringen gemoeid zijn aanvullend aan Ondernemer /Afnemer in rekening te brengen.

6.5 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Star Remedies en zeker niet te beschouwen als fatale termijn. Leveringstermijnen die Star Remedies noemt gaan pas in vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de overeenkomst door Star remedies benodigde gegevens door Ondernemer/Afnemer aan Star remedies zijn verstrekt en ontvangst door Star Remedies is bevestigd.

6.6 Overschrijding van de levertijd verplicht Star Remedies niet tot enige (schade)vergoeding aan de Ondernemer /Afnemer. De Ondernemer /Afnemer kan na levertijdoverschrijding Star Remedies Schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste redelijke termijn van levering van tenminste 7 dagen. Na het verstrijken van de redelijke termijn heeft de Ondernemer /Afnemer het recht de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdoverschrijding niet aan Star Remedies is toe te rekenen. Star Remedies kan de levertijden verlengen dan wel de opgegeven orders opschorten met de tijdspanne gedurende welke de Ondernemer /Afnemer enig door hem aan Star Remedies verschuldigd en/of opeisbar geworden bedrag onbetaald laat, dan wel heeft gelaten.

6.7 Indien de Ondernemer /Afnemer weigert mee te werken aan de levering van het Product/Producten, is de Ondernemer /Afnemer gehouden een schadevergoeding aan Star Remedies te voldoen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag van het Product/Producten. Star Remedies is tevens gerechtigd om het Product voor rekening en risico van de Ondernemer /Afnemer op te (laten) slaan.

6.8 Voor zover Star Remedies op enig moment van overheidswegen ertoe verplicht zou worden om bij aflevering van haar Product/Producten eventueel aanwezige omverpakkingen, restmateriaal e.d. mee terug te nemen, komen eventuele in dit kader ontstane kosten van onder meer vernietiging voor rekening van Ondernemer /Afnemer.

6.9 Wanneer Star Remedies door haar leveranciers geconfronteerd wordt met recall-acties, bijvoorbeeld toch niet uitsluitend in verband met productgebreken en/of gebreken in de fabricage of verpakking van een Product/producten, dient de Ondernemer /Afnemer met de betreffende Product/Producten te handelen conform de door star Remedies in die gevallen aan Ondernemer /Afnemer bekend gemaakte recall-procedure. Ondernemer /Afnemer zal in het geval van een recall-actie alle medewerking verlenen en alle aanwijzingen van Star Remedies onverwijld opvolgen.

Artikel 7 OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Star Remedies onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert (d.w.z. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming), waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Star Remedies, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Star Remedies, wanprestatie door leveranciers van Star Remedies waardoor Star Remedies haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Star Remedies of diens leveranciers, alsmede mobilisatie, dreiging van- en oorlog, oproer, staking, daden van terreur, demonstraties, epidemieën, pandemieën, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen alsmede elke belemmering die direct of indirect veroorzaakt wordt door wetten, maatregelen, of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheids-) instanties.

7.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is Star Remedies gerechtigd om de overeenkomst op een later moment na te komen, dan wel om de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zulks geheel ter beoordeling van Star Remedies en zonder dat op enig moment enige schadevergoedingsverplichting aan de zijde van Star Remedies ontstaat.

7.3 Star Remedies is ook gerechtigd om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat Star Remedies het Product/Producten had moeten leveren.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is alle aansprakelijkheid van Star Remedies, zoals voor bedrijfsschade, gederfde winst, stagnatie en andere indirecte schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

8.2 Star Remedies is voorts niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het Product/Producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

8.3 De Ondernemer /Afnemer is gehouden Star Remedies te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Star Remedies in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de Ondernemer /Afnemer is uitgesloten.

8.4 Indien Star Remedies geen aanspraak kan maken op bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Star Remedies, voor zover deze door haar (aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Op verzoek van de Ondernemer /Afnemer verstrekt Star Remedies informatie tot welk bedrag Star Remedies verzekerd is. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Star Remedies beperkt tot maximaal de volledige koopprijs van het Product/Producten.

8.5 Iedere mogelijke vordering/claim tegen Star Remedies vervalt, indien Star Remedies niet binnen 12 maanden nadat een vordering/claim door haar is ontvangen in rechte is aangesproken.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 en 6.3 van deze algemene voorwaarden, dienen alle reclames onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) binnen 7 dagen na levering van het Product/Producten schriftelijk bij Star Remedies te zijn ingediend. In geval de Ondernemer/afnemer verpakkingen of producten van Star Remedies beschadigt, opent en/of verbreekt, is Ondernemer /Afnemer verplicht deze Producten af te nemen en te betalen.

9.2 Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij levering niet-zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van twee maanden na levering, terwijl deze reclames binnen 7 dagen na constatering van het verborgen gebrek schriftelijk bij Star Remedies moeten zijn ingediend.

9.3 Na het verstrijken van de termijnen genoemd in artikel 9.1 en 9.2 van deze algemene voorwaarden wordt de Ondernemer /Afnemer geacht het Product/Producten te hebben goedgekeurd en vervalt ieder vorderingsrecht van de Ondernemer /Afnemer onherroepelijk. In dat geval worden reclames door de Ondernemer /Afnemer niet meer door Star Remedies in behandeling genomen.

9.4 Indien de reclame door Star Remedies gegrond wordt bevonden, is Star Remedies uitsluitend verplicht het gebrekkige Product te vervangen dan wel een eventueel tekort aan te vullen. Star Remedies is in dit geval jegens Ondernemer /Afnemer nooit enige schadevergoeding verschuldigd. Een eventuele aansprakelijkheid van Star Remedies blijft te allen tijde beperkt tot de waarde van de geleverde Producten waarover door Ondernemer /Afnemer werd gereclameerd. Indien de Ondernemer /Afnemer het geleverde Product in gebruik heeft genomen, dan wel heeft verwerkt dan wel bewerkt dan wel aan een derde heeft doorgeleverd, vervalt het recht van reclameren.

9.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Ondernemer /Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Star Remedies en geeft de Ondernemer /Afnemer ook nimmer het recht zijn betalingsverplichting (tijdelijk) op te schorten.

9.6 Retournering van het Product door de Ondernemer /Afnemer kan slechts geschieden na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Star Remedies en onder door Star Remedies nader te bepalen voorwaarden, waarbij Ondernemer /Afnemer gehouden is alle aanwijzingen van Star Remedies te volgen.

Artikel 10 GARANTIE

Garantie op het door Star Remedies geleverde Product/Producten dat Star Remedies elders heeft ingekocht, wordt slechts aan de Ondernemer /Afnemer gegeven voor zover de leverancier van Star Remedies deze garantie aan Star Remedies heeft verstrekt.

Artikel 11 BETALING

11.1 Betaling dient te geschieden door bijschrijving van het bedrag op een door Star Remedies aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn.

11.2 Betaling door de Ondernemer /Afnemer dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening.

11.3 Star Remedies is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, rente en/of schade, gerechtigd om (i) de overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel (ii) enig bedrag dat de Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies is verschuldigd op grond van het door Star Remedies geleverde Product/Producten direct in zijn geheel op te eisen en terug te vorderen indien:

a. de Ondernemer /Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wettelijke schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt;

b. het bedrijf van de Ondernemer /Afnemer in liquidatie treedt, wordt stilgelegd dan wel geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen;

c. de Ondernemer /Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

d. beslag op de vermogensbestanddelen van de Ondernemer /Afnemer wordt gelegd;

e. de Ondernemer /Afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

11.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken en door de Ondernemer /Afnemer het verschuldigde niet tijdig aan Star Remedies is voldaan, is Star Remedies gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Star Remedies is gerechtigd alle met de invordering van de verschuldigde facturen gemoeide kosten, waaronder buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen aan Ondernemer /Afnemer met een minimum van euro 60,00 per factuur en onverminderd het recht van Star Remedies om eventueel aanvallende redelijke hogere kosten van Ondernemer /Afnemer te eisen. Eventuele aflossingen/afbetalingen door Ondernemer /Afnemer zal allereerst strekken tot voldoening van door Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van door Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies verschuldigde invordering/incassokosten met uitzondering van gerechtelijke kosten. Pas nadien zal de aflossing van Ondernemer /Afnemer strekken tot betaling van de oudste openstaande vordering van Star Remedies, waarbij star Remedies geen rekening hoeft te houden met eventueel door Ondernemer /Afnemer bij zijn betaling gehanteerde omschrijving.

11.5 Indien Star Remedies op enig moment gelden aan Ondernemer /Afnemer verschuldigd zou zijn, is Star Remedies gerechtigd deze te verrekenen met eventuele door Ondernemer /Afnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 12 RENTE EN KOSTEN

12.1 Indien betaling door de Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Ondernemer /Afnemer van rechtswege in verzuim en is de Ondernemer /Afnemer vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van de factuur.

12.2 In geval van wanprestatie van de Ondernemer /Afnemer is Star Remedies onverminderd het bepaalde in het Nederlandse burgerlijke wetboek, gerechtigd om de met Ondernemer /Afnemer gesloten overeenkomst op te schorten en/of deze geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zulks ter uitsluitende keuze van Star Remedies. Star Remedies is in dat geval gerechtigd tot algehele schadevergoeding.

12.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Star Remedies moet maken voor incasso van een factuur na verstrijking van de betaaltermijn, komen voor rekening van de Ondernemer /Afnemer, één en ander met een minimum van 15% van de factuurwaarde inclusief BTW en in aanvulling van artikel 11.4 voornoemd.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationaal koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De rechter van de rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen uit met Star remedies gesloten overeenkomsten kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. het staat Star remedies vrij om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Ondernemer /Afnemer.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Alle door Star Remedies aan Ondernemer /Afnemer geleverde producten, blijven eigendom van Star Remedies tot het moment waarop door Ondernemer /Afnemer de verschuldigde koopprijs evt. vermeerderd met rente en/of kosten volledig is betaald. Star Remedies levert haar Product/Producten aan Ondernemer /Afnemer onder de opschortende voorwaarde van tijdige en volledige kopprijsbetaling. Pas na volledige betaling gaat het eigendom van het geleverde Product/Producten over op Ondernemer /Afnemer.

14.2 Het staat Ondernemer /Afnemer niet vrij om niet betaalde Product/Producten in pand te geven, en/of daarop een bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk recht op de Product/Producten van Star Remedies te vestigen ten behoeve van een derde.

14.3 Reeds nu voor alsdan geeft Ondernemer /Afnemer aan Star Remedies het recht om, wanneer sprake is van een situatie zoals genoemd in punt 1 en/of 2 alle plaatsen bij Ondernemer /Afnemer te betreden, teneinde Star Remedies in de gelegenheid te stellen om haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde Product/Producten terug en aan zich te nemen.

Artikel 15 ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 25-01-2021 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Op de overeenkomst gesloten met Ondernemer /Afnemer is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De algemene voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website van Star Remedies.

Visa Mastercard American Express Diners Club Discover
Alle prijzen zijn inclusief BTW
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram